How To Make Pesto Mozzarella And Tomato Skewers

Pesto Mozzarella And Tomato Skewers

How to make pesto mozzarella and tomato skewers. These skewers are great for finger buffet style food. [Mozzarella][Cherry Toms][Pesto]

Main Ingredients

  • Pesto
  • Mozzarella Balls
  • Cherry tomatoes                     Pesto Mozzeralla And Tomato Skewers

Video Recipe – Pesto Mozzarella And Tomato Skewers

(Visited 53 times, 1 visits today)